hidden

 • home page lead image

  Bine ai venit

  Biserica Buna Vestire

  Vestește Evanghelia până la marginile pământului folosind orice unealtă!

Biserica în direct și ultimele video.

Suntem la dispoziția dvs. ca să vă slujim

Biserica Buna Vestire

Studierea Cuvântului lui Dumnezeu are prioritate în mijlocul nostru. La Biserica Buna Vestire vă veți putea încadra în grupe mici de studiu biblic sau la studiul săptămânal împreună cu întreaga biserică, veți putea participa la seminare de studiere a Bibliei, la orele de rugăciune, precum și la evenimentele de evanghelizare pe care le organizăm. Ne adunăm împreună la serviciile divine ca să ne închinăm Domnului plini de mulțumire și recunoștință pentru felul cum lucrează Dumnezeu prin Cuvântul Său la inimile celor ce nu-L cunosc și la inimile celor ce au nevoie de încurajare, sfătuire, mângâiere.

Servicii divine

 • Duminica: 10.00-12.00
 • Marți: 18:00-20:00
 • Miercuri: 19:00-20:30
 • Joi: 19:00-20:00

Contacte

+373 690 43 143
[email protected]
Str. Vasile Alecsandri, 133
Chișinău, Moldova

iphone image

Grupe de studiu

Noi punem preț pe studierea Cuvântului lui Dumnezeu în grupe mici în mod sistematic. Alipește-te!

Lucrare

Suntem activi în Via lui Dumnezeu și în societate. Implică-te și tu!

Mărturisirea de credinţă este o expunere concisă a doctrinei creştine evanghelice baptiste. Scopul mărturisirii de credinţă este să ofere tuturor creştinilor evanghelici baptişti o bază doctrinară, atât în crez, cât şi în trăire. Mărturisirea de credinţă se bazează exclusiv pe texte biblice, dar nu este mai presus de autoritatea supremă a Sfintei Scripturi.

1. Doctrina despre Biblie

Noi credem că Biblia, cărţile canonice ale Vechiului şi Noului Testament, este Cuvântul inspirat şi infailibil al lui Dumnezeu. Noi credem că Sfânta Scriptură este revelaţia lui Dumnezeu şi este autoritatea supremă în materie de credinţă şi viaţă creştină. (Exod 24:7; Deut. 4:1-2; Iosua 1:8; Ioan 5:39; 1 Tesal. 2:13; 2 Tim. 3:16-17; 2 Petru 1:19-21; Apoc. 22:18-20).

2. Doctrina despre Dumnezeu 

Noi credem că există un singur Dumnezeu viu şi adevărat. El este Creatorul, Susţinătorul şi Stăpânitorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute. El este etern şi desăvârşit în toate atributele sale. Noi credem că Dumnezeu este unul în trei persoane, persoana Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, şi că toate trei persoane sunt una în natura, esenţa şi fiinţa lor. (Gen. 1:1; Exod 3:14; Deut. 6:4; Isaia 44:6; 45:5-6; Mt. 28:19; Ioan 10:30; 2 Cor. 13:14; Efes. 4:4-6; Col. 1:15-17; 1 Ioan 5:7-8, 20).

3. Doctrina despre Isus Cristos

Noi credem că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat şi este de aceeaşi esenţă cu Dumnezeu Tatăl şi coetern cu El. La împlinirea vremii, Isus Cristos s-a întrupat fiind zămislit de Duhul Sfânt şi născut de fecioara Maria. El a avut două naturi, una divină şi una umană, a trăit o viaţă fără păcat, a murit pentru păcatele noastre fiind răstignit pe crucea de la Golgota, a înviat a treia zi în trup, s-a înălţat la cer şi acum este la dreapta Tatălui. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni şi nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. (Isaia 7:14; Mt. 1:18-23; Lc. 1:34-35; Ioan 1:1, 14; 10:30; 14:6-10; 1Cor. 15:3-4; 1Tim. 2:5; Evrei 4:15; 1Ioan 5:20).

4. Doctrina despre Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt este Dumnezeu şi că El este de aceeaşi esenţă cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. Noi credem că Duhul Sfânt Îl glorifică pe Isus Cristos, naşte din nou şi-l călăuzeşte pe credincios şi convinge lumea în ce priveşte păcatul şi judecata. De asemenea, credem că botezul cu Duhul Sfânt în Trupul lui Cristos are loc la momentul naşterii din nou iar dovada botezului cu Duhul Sfânt se manifestă prin roada Duhului şi nu prin manifestarea obligatorie a vre-o unui dar sau semn. Astfel, Duhul Sfânt locuieşte în credincios din momentul naşterii din nou, îl înzestrează cu daruri spirituale pentru slujire şi putere pentru o viaţă evlavioasă. (Gen. 1:2; Mt. 3:16; Luca 12:12; Ioan 16:7-14; Fapte 5:3-4; 1Cor. 12:4-13; Efes. 1:13-14; Gal. 5:22-23).

5. Doctrina despre om

Noi credem că omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, a fost înzestrat cu voinţă liberă, dar din cauza neascultării el a căzut în păcat şi a fost separat de Dumnezeu. Noi credem că toţi oamenii au păcătuit şi au nevoie de iertare şi mântuire. (Gen. 1:26-28; 2:7; 5:1-2; Ps. 8:3-6; Rom. 3:23; 5:12; Efes. 2:1-3).

6. Doctrina despre mântuire

Noi credem că mântuirea este darul Lui Dumnezeu şi de aceea ea nu poate fi obţinută prin fapte bune. Ca să fie mântuit, omul păcătos trebuie să îndeplinească două condiţii inseparabile: să se pocăiască şi prin credinţă să-L primească pe Isus Cristos ca Domn şi Salvator personal. Astfel, omul este născut din nou şi devine un copil al lui Dumnezeu. Noi credem că omul mântuit este chemat să trăiască o viaţă sfântă, să manifeste roada Duhului şi să facă fapte bune ca rezultat al credinţei sale. Noi credem că un credincios mântuit este păstrat în starea de har prin puterea lui Dumnezeu până în clipa în care el, în mod voit şi conştient, părăseşte această stare. (Mr. 1:15; 16:15-16; Ioan 1:12-13; 3:3-7, 16; Fapte 2:37-38; 10:43; 16:30-31; 17:30-31; Rom. 1:16; 2:4; 8:15-16; 10:9-10; 2Cor. 5:17; Efes. 2:1-10; Fil. 2:12; Col. 3:8-10; 1Tesal. 4:3-4; 5:23; Tit 2:11-13; Evrei 12:14; 1Petru 1:14-16).

7. Doctrina despre Biserică

Noi credem că Biserica este întemeiată de Isus Cristos şi are următoarea misiune: să-L glorifice pe Dumnezeu şi să se închine Lui, să predice Evanghelia la orice făptură, să-i zidească şi să-i crească pe credincioşi în asemănarea chipului Domnului Isus.

Din ziua Cincizecimii există biserica universală şi biserica locală. Biserica universală este alcătuită din cei răscumpăraţi prin sângele lui Cristos din orice neam, seminţie, norod şi limbă din toate timpurile, din cer şi de pe pământ. Biserica locală este adunarea celor născuţi din nou,  uniţi în mod voluntar într-o anumită localitate. Acceptarea în rândurile membrilor unei biserici locale se face în urma pocăinţei şi a botezului pe baza credinţei personale în Isus Cristos. Fiecare membru are datoria să susţină material lucrarea Evangheliei. Disciplinarea membrilor de biserică (mustrare, ridicarea drepturilor, excludere) se face prin hotărârea bisericii, în baza Cuvântului lui Dumnezeu. (Mt. 16:18; 18:15-18; Fapte 2:41-42; 9:31; 20:28; 1Cor. 1:2; 3:11; 5:3-13; 9:14-16; Rom. 16:17; Gal. 1:2; Efes. 1:22-23; 2:19-22; Col. 1:18; 1Tim. 3:15; Tit 2:15; 2Tesal. 3:14-15; Apoc. 5:9-10; 7:9-10).

8. Despre Slujitori

Noi credem că Isus Cristos este capul Bisericii. Noi credem în preoţia tuturor credincioşilor. Fiecare credincios are dreptul de a se adresa lui Dumnezeu direct prin Domnul Isus, fără a avea nevoie de alt mijlocitor. Totodată credem că, sub călăuzirea Duhului Sfânt, prin post şi rugăciune, fiecare biserică locală poate să-şi aleagă slujitori: pastorilor, diaconilor, misionarilor, evangheliştilor. Alegerea slujitorilor  trebuie să corespundă cerinţelor Sfintelor Scripturi. Cu toate că bărbaţii şi femeile sunt egali în faţa lui Dumnezeu, noi credem că Biblia permite doar ordinarea fraţilor. Ordinarea slujitorilor (pastorilor, diaconilor, misionarilor, evangheliştilor) se face de către slujitorii aleşi pentru această lucrare (conducerea Uniunii).

Noi credem că Biserica locală este autonomă, iar organele ei de conducere sunt comitetul bisericii şi adunarea de membri. Biserica locală se poate uni cu alte biserici locale, care împărtăşesc aceeaşi mărturisire de credinţă. (Mt. 22:34-40; 22:21; 28:18-20; Mr. 16: 15-16; Ioan 17:21; Fapte 1:8, 2:42-47; 6:3-6; 13:2-3; 14:23; 15:22; 1Tim. 2:9-15; 3:1-13; 4:14; Tit 1:5-9; 1Petru 5:1-4) .

9. Despre Botez şi Cina Domnului

Noi credem că Botezul şi Cina Domnului sunt porunci ale Domnului Isus Cristos, pe care Biserica trebuie să le împlinească.

Botezul nu ne spală de păcate, ci este simbolul înmormântării omului vechi şi a învierii omului cel nou pentru o viaţă nouă. Pentru botez sunt admise persoanele care cred în Domnul Isus şi sunt născute din nou. Din acest motiv copiii mici, care nu sunt în stare singuri să ia decizii şi să facă o mărturie publică a credinţei lor, nu pot fi admişi pentru botez. Botezul este oficiat de slujitori ordinaţi printr-o singură scufundare în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Cina Domnului este amintirea şi vestirea suferinţelor şi morţii lui Isus Cristos. Prin ea noi avem părtăşie cu Cristos şi unii cu alţii. Pâinea şi rodul viţei arată la trupul şi sângele lui Isus Cristos, dar nu se transformă în acestea ca atare. (Mt. 26:26-29; 28:19-20; Mr. 14:22-25; 16:15-16; Luca 22:14-20; Fapte 2:37-41; Rom. 6:3-5; 1Cor. 10.16-17; 11:23-34; Gal. 3:26-27; 1Petru 3:21).

10. Despre a doua revenire a Domnului Isus

Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Cristos. El va veni cu putere şi slavă ca să judece vii şi morţii. Noi credem că după moarte sufletele celor mântuiţi se duc în rai, iar ale celor nemântuiţi se duc în Locuinţa morţilor. Toţi oamenii vor învia în trup, credincioşii vor învia pentru viaţa veşnică, iar necredincioşii pentru osânda veşnică. La timpul stabilit de Dumnezeu şi conform planului Său, istoria omenirii va lua sfârşit, toţi necredincioşii, împreună cu Moartea şi Locuinţa morţilor, vor fi aruncaţi în iazul de foc, iar cei mântuiţi vor moşteni cerul şi pământul cel nou şi se vor bucura toată veşnicia în prezenţa lui Dumnezeu. (Mt. 25:31-46; 26:64; Fapte 1:6-7; 1Cor. 15:12-25, 35-57; Apoc. 20:14-15; 21:1-7; 22:1-7).

11. Despre căsătorie şi familie

Noi credem că toţi oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu indiferent de rasă, naţionalitate, gen sau poziţie socială.

Noi credem că Dumnezeu a orânduit căsătoria şi că ea este actul unirii de bună voie a unui bărbat şi a unei femei, unire înregistrată atât printr-un act civil, cât şi printr-un act de cununie oficiat de un slujitor ordinat. Conform Scripturii, căsătoria trebuie să se încheie numai în Domnul.

Noi credem că omul este o persoană din momentul conceperii. De aceea întreruperea artificială a sarcinei (avortul) este considerată că şi crimă şi este un păcat (Gen. 1:26-28; Ps. 139:13-16; Ier. 1:5; Luca 1:41-43; 2Cor. 6:14)

12. Despre stăpâniri

Noi credem că stăpânirile au fost rânduite de Dumnezeu pentru  protejarea celor ce fac binele şi pedepsirea celor ce fac răul. Fiecare creştin este chemat să se roage pentru autorităţi şi să fie un bun cetăţean al ţării sale. Noi credem că Biserica este separată de stat, dar fiecare credincios are dreptul, din nume propriu, să participe la alegeri, să facă parte din organizaţii politice sau obşteşti, daca acest lucru nu contravine principiilor Evangheliei.  În cazul în care cerinţele autorităţilor sunt în contradicţie cu Sfânta Scriptură, noi ne rezervăm dreptul să procedăm aşa cum ne cere Cuvântul lui Dumnezeu. (Mt. 22:21; Fapte 4:19; 5:29; Rom. 13:1-7; 1Tim. 2:1-3).

Statutul bisericii

Donează!

Susține lucrarea Bisericii și contribuie la vestirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Paynet

Cu Paynet aveți posibilitatea să faceți o donație folosind una din următoarele metode: card bancar, Qiwi wallet, Bitcoin, Yandex money și altele.

Pentru a efectua transferul, treci pe pagina dedicată pe Paynet.md

PayPal

USD

Transfer bancar

Rechizite bancare pentru transfer în MDL (lei moldovenești)

Beneficiar: CULT RELIGIOS PCCRBCEB "BUNA VESTIRE A MINTUITORULUI"

Cod IDNO: 1010620001050

Banca beneficiară: Banca Comerciala ”EximBank” S.A.

Codul băncii: EXMM MD 22

IBAN: MD24EX000002251600470MD2

Rechizite bancare pentru transfer în EUR (euro)

Beneficiar: CULT.REL. BUNA VESTIRE A MINTUITORULUI

Banca beneficiară: Banca Comerciala ”EximBank” S.A., CHISINAU, MOLDOVA

Codul băncii beneficiare: EXMMMD22

Banca corespondentă: BANCA INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Codul băncii intermediare: BCITITMM

IBAN: MD26EX200002251600470EU2

Rechizite bancare pentru transfer în USD (dolari)

Beneficiar: CULT.REL. BUNA VESTIRE A MINTUITORULUI

Banca beneficiară: Banca Comerciala ”EximBank” S.A., CHISINAU, MOLDOVA

Codul băncii beneficiare: EXMMMD 22

Banca intermediară: THE BANK OF NEW YORK MELLON., NEW YORK, USA

Codul băncii intermediare: IRVTUS3N

IBAN: MD22EX200002251600470US2

Biserica Buna Vestire investește prioritar în lucrările de evanghelizare și ucenicie pentru a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a-i ajuta pe oameni să se împace cu Dumnezeu, să devină ucenici ai Domnului Isus Hristos. Urmărim aceasta prin toate slujirile în care suntem implicați în punctele de misiune, în penitenciare, în școli, prin grupe de sport sau de engleză, prin ziarul Moldova Creștină, lucrând cu copii, adolescenți, tineri și adulți, offline sau online. La fiecare botez ne bucurăm de roadele din toate aceste eforturi și investiții. Mulți membri ai bisericii noastre s-au întors la Domnul prin aceste lucrări și au o inimă aprinsă pentru Evanghelie.

Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să ne susțineți în aceste lucrări sau în adunarea resurselor pentru construcția casei de rugăciune, vă rugăm să folosiți datele alăturate pentru efectuarea transferului. Dacă aveți nevoie de ajutor sau altă informație, ne puteți contacta la telefonul: +373 690 43 143 sau la adresa de e-mail: [email protected]

Dumnezeu să răsplătească fiecare dărnicie și să reverse binecuvântarea Lui peste casele dvs. și în toată lucrarea pe care o faceți pentru El!

Listen to Our

Podcast

Următoarele evenimente

Biserica Buna Vestire este activă și desfășoară lucrări și evenimente în incinta clădirii Bisericii locale, dar și în afara acesteia.

Urmăriți aici următoarele evenimente planificate.